Convocatoria pendente de publicación

Orde ICT/819/2022, do 12 de agosto, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas dirixidas a impulsar o crecemento das pemes a través dos programas «Activa Industria 4.0», «Activa Crecemento» e «Activa Ciberseguridade», no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Estas iniciativas articúlanse a través da concesión de axudas en especie a pemes, en concorrencia non competitiva, que consistirán nun servizo de asesoramento especializado que terá como resultado a elaboración dun diagnóstico e un plan de actuación para as empresas beneficiarias en materia de competitividade empresarial, transformación dixital á Industria 4.0 ou ciberseguridade, segundo o programa do que se trate. O devandito asesoramento prestarase pola entidade colaboradora, que será elixida pola solicitante da axuda no momento de resultar beneficiaria. Para estes efectos, non poderá elixirse a unha entidade colaboradora coa que poida haber conflito de interese. Ao corresponder esta axuda en especie a un servizo específico que contrata a Fundación EOI, garántese o cumprimento dos principios transversais do Plan de Recuperación de prevención do dobre financiamento, así como do resto de principios relativos á detección e corrección da fraude, a corrupción e os conflitos de interese.

A contía correspondente, entendido como o equivalente de subvención bruta, determinarase en cada convocatoria, dependendo da determinación de orzamento e do número e alcance dos proxectos en cada caso. Utilizaranse as contías individualizadas que se indican na seguinte táboa, con arranxo ao programa seleccionado, salvo que a correspondente convocatoria estableza outras de forma motivada:

        Programa                                 Contía da axuda por beneficiario
«Activa Industria 4.0». ................................7.400 euros
«Activa Crecemento». .................................6.150 euros
«Activa Ciberseguridade». ..........................2.140 euros

Persoas beneficiarias

Empresas beneficiarias e os seus requisitos.

1. As axudas que se concedan no marco da presente orde van dirixidas a empresas que teñan a condición de PEME, conforme ao establecido no artigo 1.2 desta orde.

2. Poderán obter a condición de beneficiarias nas correspondentes convocatorias, efectuadas ao amparo desta orde, nos termos que as mesmas establezan e sempre que cumpran os requisitos esixidos en cada caso, as pemes que teñan personalidade xurídica propia en España e estean legalmente constituídas e debidamente rexistradas no rexistro correspondente.

3. Deberán ademais cumprir cos requisitos fixados no artigo 7 da Orden ICT/819/2022, do 12 de agosto.Lugar e prazo de presentación

1. O prazo para a presentación de solicitudes será o que se estableza na correspondente convocatoria, sen prexuízo do establecido no apartado 1 do artigo 20 desta orde.

2. De conformidade co disposto no artigo 45.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, as notificacións correspondentes a este procedemento realizaranse mediante publicación na sede electrónica que se determine en cada convocatoria. Adicionalmente, poderanse realizar notificacións individuais a través de comparecencia en sede, de conformidade co establecido no artigo 43.1 da citada lei. En todo caso, se se realizase una mesma notificación por ambos os medios, será a primeira data de publicación ou recepción da mesma a que determine a data de notificación a partir da cal comezarán a computar os prazos.

3. A solicitude cumprimentarase por vía telemática mediante certificado dixital válido e compatible coa sede electrónica da Fundación EOI a través da cal deberá cumprimentarse o formulario de solicitude e achegar os documentos requiridos. No caso de documentos oficiais deberán ser emitidos polo organismo oficial competente ou, no seu caso, asinados mediante certificado dixital válido, segundo especifíquese na sede electrónica da Fundación EOI. Tras a concesión da axuda a beneficiaria seleccionará á entidade colaboradora que lle prestará o servizo de entre as que resultasen adxudicatarias no procedemento de licitación, cuxo listaxe estará dispoñible na sede electrónica da Fundación EOI.Información é consultas:

Estas bases reguladoras publicaranse na páxina web da Fundación EOI (ww.eoi.es), na páxina da Estratexia Nacional Industria Conectada 4.0 de MINCOTUR (www.industriaconectada40.gob.es), así como na Base de Datos Nacional de Subvencións e no «Boletín Oficial do Estado», de acordo con o previsto no artigo 17.3.b) e 20.8 da Lei 38/2003, do 17 de novembro. As correspondentes convocatorias publicaranse na BDNS e un extracto das mesmas no «Boletín Oficial do Estado».
LigazónsCompartir: