Convocatoria aberta

Extracto da Resolución da Secretaría de Estado de Comercio do 30 de xuño de 2022, pola que se convoca a liña de axudas para o apoio da actividade comercial en zonas rurais.

Apoiar a implementación, modernización e fomento da actividade comercial en zonas rurais, mellorando a competitividade, sustentabilidade e diversificación da economía rural.

Persoas beneficiarias

1. Os municipios, con poboacións de ata 5.000 habitantes conforme aos datos do Real Decreto polo que se declaran oficiais as cifras de poboación resultantes da revisión do padrón municipal vixente no momento da solicitude. Un municipio poderá presentar unha solicitude de axuda para un proxecto que vaia a executarse no territorio doutros municipios próximos ao solicitante sempre que a media simple da poboación dos municipios nos que se expoña a actuación non supere os 5.000 habitantes, sendo este municipio o único beneficiario e sempre que dispoña das autorizacións necesarias para levar a cabo o proxecto.

2. As provincias e illas a través das deputacións provinciais e forais, os cabidos e consellos insulares sempre que a media simple da poboación dos municipios nos que se expoña a actuación proxecto non supere os 5.000 habitantes. Os beneficiarios supramunicipais deberán presentar un proxecto que afecte a varios municipios como proxecto único, facéndose responsables da súa execución e xustificación.

3. As comarcas que agrupen varios municipios nos que a media simple da poboación dos municipios nos que se expoña a actuación ou proxecto non supere os 5.000 habitantes.

4. Outras entidades que agrupen varios municipios, instituidas polas comunidades autónomas de conformidade coa Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local, e os correspondentes Estatutos de Autonomía, nos que a media simple da poboación dos municipios nos que se expoña a actuación ou proxecto non supere os 5.000 habitantes.

5. As asociacións de municipios, sempre que estean formadas integramente por entidades locais, ou cando estean integradas por, polo menos, unha entidade local e creáronse para prestar algún dos servizos ou competencias atribuídas ás entidades locais en virtude dos artigos 25 e 26 da Lei 7/1985, do 2 de abril, debendo xustificar a súa personalidade xurídica (por exemplo, consorcios). En calquera dos casos anteriores, a condición de que a media simple da poboación dos municipios nos que se expoña a actuación ou proxecto non supere os 5.000 habitantes.

6. As mancomunidades de municipios, sempre que a media simple da poboación dos municipios nos que se expoña a actuación ou proxecto non supere os 5.000 habitantes.Lugar e prazo de presentación

As candidaturas poderán ser presentadas no prazo dun mes, contado desde o día seguinte á data de publicación deste extracto da convocatoria no «Boletín Oficial do Estado».

A solicitude realizarase de maneira electrónica a través da sede electrónica do ministerio, a través do seguinte link:

https://sede.serviciosmin.gob.es/registroelectronicoInformación é consultas:

Gobierno de España. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

C/ Panamá, 1 - 28046 Madrid, España
Teléfono: +34 913 494 640

https://comercio.gob.es/es-es/SecretariaDeEstado/Paginas/escriba-secretaria-estado.aspx

HorarioDe lunes a viernes, de 9 a 17,30h

Horario entre el 16 de junio y el 15 de septiembre De lunes a viernes, de 8 a 15h
LigazónsCompartir: