Pechada

A presente liña de axudas, cunha dotación de 40.000 euros, trata de fomentar a cultura da innovación na empresa local, como ferramenta fundamental para incrementar a súa competitividade empresarial:

- Promover a implantación de tecnoloxías da información e da comunicación (TIC).
- Mellorar as condicións físicas dos locais en cuestións relacionadas coa distribución e
funcionalidade dos espazos, a accesibilidade, a sostibilidade e o atractivo comercial.
- Dotar os establecementos de equipamento e tecnoloxía que melloren a súa competitividade.
- Implementar procesos de mellora comunicativa.
- Incorporar ou ampliar o uso da lingua galega.

A convocatoria inclúe dúas liñas de subvención, compatibles entre si, coa salvidade que establece a base 12ª desta convocatoria en relación cos establecementos situados no ámbito do Plan especial da Cidade
Histórica:http://coidarparamellorar.santiagodecompostela.gal/

- Liña A: axudas para investimentos na adecuación física dos locais, TIC e outras innovacións.
- Liña B: axudas para gastos de comunicación realizada en lingua galega.Persoas beneficiarias

Poderán resultar beneficiarias as persoas físicas ou xurídicas, ou sociedades civís, legalmente constituídas, que cumpran os seguintes requisitos: 

- Que a súa actividade principal estea preferentemente incluída nalgunha das agrupacións ou epígrafes correspondentes á clasificación do imposto de actividades económicas relacionadas no anexo I. En caso de non se cubriren as axudas dispoñibles en cada unha das liñas con actividades preferentes, poderán resultar beneficiarias persoas cunha actividade económica distinta das recollidas no anexo.
- Que o local comercial sobre o que se realice o investimento ou gasto se atope no municipio de
Santiago de Compostela.
- Os requisitos deben cumprise no momento da publicación desta convocatoria no BOP.Gastos subvencionables

Con carácter xeral, consideraranse subvencionables os gastos e investimentos que, de xeito indubidable, respondan á natureza da actuación subvencionada, teñan como lugar de realización a sede de actividade comercial e sexan realizados e efectivamente pagados desde o 1 de xaneiro de 2019 ata a o 31 de outubro de 2019.

Liña A. Investimentos para a adecuación dos locais
a) Obras de reforma e/ou ampliación do local ocupado pola empresa.
b) Mellora de illamentos, equipamentos e instalacións.
c) Intervencións tales como substitución de ventas, adquisición/substitución de mobiliario e elementos de decoración, luminarias, intervencións en fachadas e instalación/substitución de letreiros e rótulos comerciais.
d) Maquinaria e bens de equipo, incluídos os informáticos, relacionados coa actividade produtiva da empresa. Exclúense os ordenadores persoais.
e) Periféricos e outros compoñentes (lectores de códigos de barras, caixóns portamoedas,impresoras de tickets etc.).
f) TPV integrados.
g) Paquetes de software de xestión, organización ou comercialización empresarial e licencias precisas para a realización da actividade da empresa.
h) Outros investimentos en innovacións, relacionados coa incorporación de novos procesos, métodos de comercialización ou de organización empresariais.

Liña B. Gastos de comunicación, realizada en lingua galega
a) Honorarios profesionais para o deseño ou actualización da imaxe corporativa, do seu desenvolvemento, aplicacións…
b) Honorarios profesionais para o deseño, redacción, programación ou xestión de calquera material comunicativo, físico ou virtual.
c) Gastos relativos á produción e reprodución de materiais comunicativos, tanto en formato físico
como virtual.
d) Gastos de produción e organización de eventos comunicativos ou promocionais.Solicitudes e documentación

1. As solicitudes, segundo o modelo do anexo II, dirixiranse á Alcaldía do Concello de Santiago de Compostela e presentaranse no Rexistro Xeral do Concello (rúa do Presidente Salvador Allende, 4), ou por calquera dos medios previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de procedemento administrativo común das administracións públicas, que estean habilitados.
Se a solicitude se presenta a través dun medio distinto do Rexistro Xeral do Concello de Santiago deberá enviarse, dentro do prazo límite de presentación de solicitudes, unha copia da instancia, debidamente presentada, ao enderezo de correo electrónico comercio@santiagodecompostela.gal.ntada, ao enderezo de correo electrónico comercio@santiagodecompostela.gal. A documentación a presentar pode consultarse nas bases completas.  Debe ter en conta que coa solicitude inicial debe achegarse xa a documentación xustificativa do investimento realizado.
Ligazóns

DescargasCompartir: