Atopa toda a información sobre axudas e subvencións vixentes para o desenvolvemento, mantemento e consolidación do teu negocio, tanto municipais como doutras entidades ou organismos.

Bases da convocatoria de axudas para a mellora e innovación do comercio local. Programa Coidar para Mellorar 2022

Convocatoria publicada no BOP de A Coruña do 19 de setembro e aberta ata o 3/10/2022

CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. DEPARTAMENTO DE COMERCIO

Bases da convocatoria de axudas para a mellora e innovación do comercio local. Programa Coidar para Mellorar 2022

O obxecto destas bases é regular a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para a mellora e innovación do comercio local, no marco do programa “Coidar para mellorar”, correspondentes á anualidade 2022.

Bases da convocatoria das subvencións para actividades de promoción e dinamización comercial no Concello de Santiago de Compostela 2022

Convocatoria publicada no BOP de A Coruña do 19 de setembro e aberta ata o 4 de outubro de 2022.

CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. DEPARTAMENTO DE COMERCIO

Bases da convocatoria das subvencións para actividades de promoción e dinamización comercial no Concello de Santiago de Compostela 2022

O obxecto destas bases é regular a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para realizar actividades de promoción e dinamización comercial no municipio de Santiago de Compostela, correspondentes á anualidade 2022.

Bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para o impulso da Rede de mercados excelentes de Galicia e para a dinamización e revitalización das prazas de abastos

Convocatoria aberta ata o 6/10/2022

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 19 de agosto de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para o impulso da Rede de mercados excelentes de Galicia e para a dinamización e revitalización das prazas de abastos, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento IN223A).

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

ORDE do 19 de agosto de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para o impulso da Rede de mercados excelentes de Galicia e para a dinamización e revitalización das prazas de abastos, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento IN223A).

Para a concesión destas subvencións destinarase un crédito total de 870.000,00 € que será imputado da seguinte forma:

a) Concellos: Destinarase un crédito total de 600.000,00 € con cargo á aplicación orzamentaria 06.03.751A.761.3 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022.

b) Federacións e asociacións de prazas de abastos e mercados: Destinarase un crédito total de 270.000,00 € con cargo á aplicación orzamentaria 06.03.751A.781.1 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022, do seguinte xeito:

Federacións de asociacións de prazas de abastos .............. 45.000,00 €
Asociacións de prazas de abastos ..........................................225.000,00 €

Bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade

Convocatoria aberta ata o 26/09/2022

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

RESOLUCIÓN do 11 de agosto de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade, financiadas con fondos REACT-UE, como parte da resposta da Unión á pandemia da COVID-19, no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento SI440A).

As axudas concédense en réxime de concorrencia competitiva e teñen por obxecto avanzar a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes como medida de fomento da corresponsabilidade e da conciliación da vida familiar e laboral, mediante incentivos para os traballadores que se acollan á redución da súa xornada de traballo para a atención e coidado das súas fillas e fillos, así como para as familias monoparentais, homes ou mulleres, que precisan dun apoio específico para compaxinar a vida laboral, persoal e familiar.

Bases reguladoras para a concesión de axudas dirixidas a impulsar o crecemento das pemes a través dos programas «Activa Industria 4.0», «Activa Crecemento» e «Activa Ciberseguridade»

Convocatoria pendente de publicación

Orde ICT/819/2022, do 12 de agosto, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas dirixidas a impulsar o crecemento das pemes a través dos programas «Activa Industria 4.0», «Activa Crecemento» e «Activa Ciberseguridade», no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Estas iniciativas articúlanse a través da concesión de axudas en especie a pemes, en concorrencia non competitiva, que consistirán nun servizo de asesoramento especializado que terá como resultado a elaboración dun diagnóstico e un plan de actuación para as empresas beneficiarias en materia de competitividade empresarial, transformación dixital á Industria 4.0 ou ciberseguridade, segundo o programa do que se trate. O devandito asesoramento prestarase pola entidade colaboradora, que será elixida pola solicitante da axuda no momento de resultar beneficiaria. Para estes efectos, non poderá elixirse a unha entidade colaboradora coa que poida haber conflito de interese. Ao corresponder esta axuda en especie a un servizo específico que contrata a Fundación EOI, garántese o cumprimento dos principios transversais do Plan de Recuperación de prevención do dobre financiamento, así como do resto de principios relativos á detección e corrección da fraude, a corrupción e os conflitos de interese.

A contía correspondente, entendido como o equivalente de subvención bruta, determinarase en cada convocatoria, dependendo da determinación de orzamento e do número e alcance dos proxectos en cada caso. Utilizaranse as contías individualizadas que se indican na seguinte táboa, con arranxo ao programa seleccionado, salvo que a correspondente convocatoria estableza outras de forma motivada:

        Programa                                 Contía da axuda por beneficiario
«Activa Industria 4.0». ................................7.400 euros
«Activa Crecemento». .................................6.150 euros
«Activa Ciberseguridade». ..........................2.140 euros

Bases reguladoras das axudas e dos préstamos parcialmente reembolsables para o financiamento dos proxectos de investimento empresarial

Convocatoria aberta ata o 30/09/2022

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

RESOLUCIÓN do 4 de agosto de 2022 pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas e dos préstamos parcialmente reembolsables para o financiamento dos proxectos de investimento empresarial, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG408A).

Obxecto:

A concesión de axudas e, se é o caso, de préstamos parcialmente reembolsables, para o financiamento de proxectos de investimento empresarial das seguintes modalidades:

I.1. Proxectos de investimento empresarial xerais.

I.2. Proxectos de investimento empresarial no sector de aloxamento.

I.3. Proxectos de investimento en equipamento produtivo.

Bases reguladoras do programa Nova oportunidade das persoas traballadoras autónomas, cofinanciado polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022

Convocatoria aberta ata o 31/10/2022

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

ORDE do 8 de agosto de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras do programa Nova oportunidade das persoas traballadoras autónomas, cofinanciado polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento TR790A).

1. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria pública de axudas do programa Nova oportunidade para as persoas traballadoras autónomas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento TR790A).

2. Establécense dous tipos de apoio ás persoas traballadoras autónomas:
1ª. Para as que cesaron na súa actividade e van volver emprender.
2ª. Para as que cambian de actividade e queren volver emprender noutro sector.

Bases reguladoras das axudas ao investimento para infraestruturas locais, promovidas por grandes empresas galegas

Convocatoria aberta ata o 10/10/2022

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

RESOLUCIÓN do 22 de xullo de 2022 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas ao investimento para infraestruturas locais (programa Infraestruturas estratéxicas abertas), promovidas por grandes empresas galegas, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento IG408D).

Obxecto: As axudas concédense en réxime de concorrencia competitiva e teñen por obxecto apoiar a posta en marcha de proxectos de infraestruturas locais de uso compartido que teñan como finalidade o desenvolvemento da contorna das empresas e os consumidores, e a modernización e desenvolvemento da base industrial, co fin de mellorar a súa competitividade.

Bases reguladoras das axudas á implantación da loxística avanzada e sustentable para o ano 2022

Convocatoria aberta ata o 15/09/2022

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

RESOLUCIÓN do 4 de agosto de 2022 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas á implantación da loxística avanzada e sustentable para o ano 2022, susceptibles de ser financiadas no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Ampliación do prazo para o consumo e desfrute dos Bonos Corazón Compostela Praza de Abastos ata o 17 de setembro de 2022


Convocatoria aberta ata o 17/09/2022

Modificación das bases de concesión de axudas do programa de incentivación do consumo no comercio e hostalería da Praza de Abastos, Bonos Corazón Compostela Praza de Abastos.

BDNS(Identif.):639361

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a de a Ley 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvenciones, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/639361)

A Xunta de Goberno Local do Concello de Santiago de Compostela, na sesión ordinaria do 26 de xullo de 2022, adoptou o seguinte acordo:

Primeiro.- Aprobar as seguintes modificacións das bases da convocatoria para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, do programa de dinamización e incentivación do consumo no comercio e hostalería da Praza de Abastos a través dos bonos Corazón Compostela Praza de Abastos, que quedan redactadas como segue:

Apartado 2º da Base 4: Actividade subvencionable

4.2. As vendas e servizos subvencionados serán os realizados entre o 20 de xullo e o 17 de setembro de 2022.

Apartado 6º da Base 6: Valor dos bonos, contía da subvención e orde de imputación das compras ou consumos realizados

6.6. O período de validez dos bonos será do 20 de xullo ao 17 de setembro de 2022, ambos inclusive, salvo esgotamento previo do seu saldo. Rematado o período de validez, o bono non trocado caducará. A caducidade do bono leva consigo a perda da totalidade do saldo remanente non consumido, sen poder instar a súa devolución.

Apartado 5º da Base 16. Condicións de uso dos bonos

16.5. O período de validez dos bonos remata o 17 de setembro de 2022. Chegada dita data, os bonos descargados e non trocados, na súa totalidade, caducan. A caducidade do bono leva consigo a perda da totalidade do saldo remanente non consumido, sen poder instar a súa devolución.

Apartado 1 da Base 17. Data de activación dos bonos

17.1. Os bonos estarán dispoñibles na web https://www.bonoscorazoncompostela.gal para a súa descarga polos usuarios a partir do 20 de xullo de 2022 e terán una validez ata o 17 de setembro de 2022.

Segundo.- Estas modificacións entrarán en vigor o mesmo día da súa publicación no BOP de A Coruña.

Santiago de Compostela

26/7/2022

Xosé A. Sánchez Bugallo. O Alcalde